Vi arbejder med udvikling af lokalmiljøer. Alle vores projekter tager afsæt i strategisk tænkning på et social, fysisk og organisatorisk niveau.

Udviklingsplan for

Haderslev bymidte

Haderslev er hovedby i kommunen og udvalgt blandt 11 projekter i Realdanias kampagne ”hovedbyer på forkant” der sætter udviklingen af Danmarks hovedbyer i højsædet - det skal være godt at bo over hele landet. Hele Landet faciliteter processen med en bred aktørinvolvering og udarbejder sammen med et tværfagligt rådgivningsteam en udviklingsplan for bymidten.

Udviklingsplanen kvalificeres gennem en række strategiske afprøvninger, som Hele Landet står for at opbygge og evaluere. Vi har bygget en midlertidig bro på 36 meter der skal teste nye forbindelser og rekreative ruter ved Møllestrømmen. På den centrale plads Gravene testede vi fuld parkering vs. fuld ophold med et midlertidigt byrum med kunstprojekter og megamøbler. I Hertugens Baghave, en hengemt plads i byen, testede vi en børnepark. Alt sammen er løbende blevet evalueret via evalueringsstandere og events af byens borgere til gavn for arbejdet med den strategisk udviklingsplan. 

Et samarbejde med:

Haderslev Kommune

Realdania

Anna Mette Exner Arkitektur

Ramboll Management

Studio Mockup

Projektperiode:

2018 - 2019

Nøgleord:

Strategisk udvikling

Aktørinvolvering

Facilitering af workshop

Evalueringsdesign

1:1 afprøvninger

Afvikling af events

Kommunikationsstrategi

Udviklingsplan

Fremtidens Nivå

Bymidte

I Nivå er der sat fokus på at skabe byliv i bymidten og i løbet af 2019 udarbejdes der en strategisk udviklingsplan for området. Hele Landet er rådgiver på et midlertidigt byrum, der skal kickstarte udviklingen og skabe mere liv i bymidten. Byrummet skal understøtte at nuværende brugere med nye faciliteter kan bruge byrummet både til hverdag og til fest og mødes på nye måder. Byrummet skal i et år være omdrejningspunktet for en række fællesskabende events og dagligdagsmøder skabt af lokale foreninger og institutioner. 

 

Hele Landet har faciliteret en række bylaboratorier, hvor vi i samarbejde med aktører i området, har skabe principper for hvad byrummet skal kunne. Yderligere har vi på Byg og Hyg workshops bygget, malet og plantet sammen med områdets brugere samt kunstner Julie Boserup. Alt sammen for at skabe kendskab og forankring til byrummet, som er et aktivt læringsrum for alle aldre. 

Download reference

Et samarbejde med:

Fredensborg Kommune

Realdania

Studio Mockup

Projektperiode:

2019

Nøgleord:

Aktørinvolvering

Facilitering af workshop

1:1 afprøvninger

Afvikling af events

Bæredygtigt

bofællesskab

i Engdraget

Slagelse Boligselskab igangsatte i 2015 en visionær proces omkring udvikling af et ”Bæredygtigt fællesskab i Engdraget”. Engdraget bliver et af de første boligkvarterer i det nye byudviklingsområde; Tidselbjerget i Slagelse.

 

Hele Landet har i samarbejde med Slagelse Boligselskab stået for programmerings- og involveringsprocessen omkring etablering af 126 almene rækkehuse fra helt tidlig visionsfase til og med ibrugtagningsfasen det 1. år, hvor beboerne flytter ind. 

I ibrugtagningsfasen har Hele landet faciliteret den organisatoriske opbygning omkring fællesskabet, ved at indrette beboerhuset "Engstedet" sammen med indflytterne samt teste fællesskabende hverdagsrutiner med beboerne i de bæredygtige rækkehuse. 

Et samarbejde med:

Slagelse Boligselskab

Projektperiode:

2017 -

Nøgleord:

Aktørinvolvering

Facilitering af workshop

1:1 afprøvninger

Indretningskoncept

Afvikling af events

Organisering

Udvikling af principper

Bydelskil(d)en

Med støtte fra Realdania har Aarhus Kommune og Østjysk Bolig igangsat projektet Bydelskil(d)en. Bydelskil(d)en skal skabe et mangfoldigt byrum, som bringer byen tættere på Hasle og Bispehaven. Bydelskil(d)en skal være et sted, hvor nye fællesskaber udspringer og eksisterende fællesskaber mødes.

 

Hele Landet faciliterer et udviklingsforløb, som skal skabe klarhed over hvilke interessenter, hvilken programmering og gennem hvilken organisering, det er muligt at skabe et mødested for bydelen der binder bydelens beboere sammen. Udviklingsforløbet resultere ud over nye relationer, værtskab og et aktivt ejerskab til Bydelskilden, forslag til en række konkrete anbefalinger til, hvilke fysiske, sociale og organisatoriske elementer, der skal realiseres og dermed indgå i ansøgninger til videre fondssøgning.

Et samarbejde med:

Aarhus Kommune

Realdania

Østjysk Bolig

Boligforeningen Bispehaven

Projektperiode:

2019 – 

Nøgleord:

Aktørinvolvering

Facilitering af workshops

1:1 afprøvninger

Organisering

Udvikling af principper

Udviklingsplan

Hverdagsliv

i Auning

Auning er i dag en velstruktureret by med både bolig-, fritids-,

erhvervs- og serviceområder, som gør byen forandringsparat og moden til at kunne modsvare kommende behov. Dog synes der at mangle sammenhængkraft i form af et netværk af byrum og herlighedsværdier, som gør det attraktivt, trygt og nemt at bevæge sig rundt i byen samt som styrke det fælles hverdagsliv på tværs af generationer og grupperinger.

Med udgangspunkt i ønsket om at styrke og dyrke hverdagslivet i Auning og Bybånd Vest vil Hele Landet facilitere en proces, som involverer borgere og relevante aktører, undersøge, udfolde, afprøve og evaluere hvilke fysiske, organisatoriske og sociale/kulturelle tiltag og

elementer der skal til, for at hverdagslivet i og omkring Auning kan blomstre og understøtte en videre udvikling af området.

Download reference

Et samarbejde med:

Norddjurs Kommune

Projektperiode:

2019 – 

Nøgleord:

Aktørinvolvering

Facilitering af workshop

1:1 afprøvninger

Afvikling af events

Udviklingsplan

Verdenspladsen

Verdenspladsen er et vigtigt element i helhedsplanen for den nye bydel i Gellerup. Pladsen skal samle en række ”fællesskabende” funktioner som Bibliotek, Sports- og kulturcampus, Beboerhus og Verdensbad. Ifølge visionen skal Verdenspladsen være et inspirerende og levende centrum i bydelen. 

 

Med udgangspunkt i visionerne for Verdenspladsen skal Hele Landet facilitere en proces, hvor vi sammen med relevante aktører i og omkring Gellerup, undersøger, udfolder, afprøver og evaluerer hvilke fysiske, organisatoriske og sociale/kulturelle tiltag og elementer der skal til, for at Verdenspladsen bliver Gellerups vigtigste udendørs samlingspunkt, både for lokale borgere og for besøgende fra nabolag og Aarhus by. Projektet er støttet af Realdania under kampagnen ”Fællesrum”.

Download reference

Et samarbejde med:

Aarhus Kommune

Realdania

MASU Planning

Projektperiode:

2019 -

Nøgleord:

Strategisk udvikling

Aktørinvolvering

Facilitering af workshops

1:1 afprøvninger

Afvikling af events

Udviklingsplan

Aarhus

– Nordens reneste by

Gennem de seneste år har Aarhus Kommune haft fokus på at nedbringe omfanget af henkastet affald i midtbyen. Alligevel vokser affaldsmængden og udgifterne til renholdning stiger stødt. Derfor ønsker kommunen nu at skifte gear og sætte ekstra fokus på at finde bæredygtige og varige løsninger.

 

Hele Landet faciliteter i samarbejde med Aarhus Kommune processen med en bred aktørinvolvering og udarbejder en række løsningskoncepter. Gennem systematiske 1:1 prototyper og evalueringer af de forskellige løsninger får vi værdifulde erfaringer med, hvad der virker bedst i forhold til mål og behov, inden der etableres permanente løsninger. 

Download reference

Et samarbejde med:

Aarhus Kommune

Projektperiode:

2019

Nøgleord:

Registreringer

Byanalyse

Strategisk udvikling

Aktørinvolvering

Facilitering af workshops

Prototyper

Skolestrategi i

Egedal Kommune

Egedal er i gang med en større omstrukturering af deres folkeskoler i kommunen, hvilket betyder sammenlægning af skoler.

 

I samarbejde med Arkitema udarbejder Hele Landet et principprogram, som skal understøtte den generelle udvikling af skolerne i de kommende år og dertil udvikling af en række scenarier for to ud af fire distrikter, som skal understøtte en prioriteringsproces ift. en konkret udvikling af i alt fire skoler. 

Download reference

Et samarbejde med:

Egedal Kommune

Arkitema Architects

Projektperiode:

2019

Nøgleord:

Strategisk udvikling

Aktørinvolvering

Facilitering af workshops

Byvisioner for

Børkop og Give

I Vejle Kommune ønsker man at udvikle tydelige og klare byprofiler 

samt visioner for kommunens fire centerbyer. Bysamfundene står i dag

med funktionsmæssige og identitetsmæssige udfordringer, som betyder, at de må redefinere sig selv. Det handler ikke kun om byforskønnelse i form af fysiske indgreb, men i høj grad om, hvordan man skaber en ny selvforståelse i byerne og gør dem attraktive at bosætte sig i – også i fremtiden.

 

I samarbejde med Vejle Kommune faciliterer og udarbejder Hele Landet bystrategier for Børkop og Give. Bystrategierne skal være med til at give byerne retning ved hjælp af prioriterede indsatsområder og forslag til konkrete handlinger på både et fysisk, socialt og organisatorisk niveau. 

Et samarbejde med: 

Vejle Kommune

Projektperiode:

2019  -

Nøgleord:

Strategisk udvikling

Aktørinvolvering

Facilitering af workshops

Byvisioner

Håndværkskollegium

i Horsens

I samarbejde med BRFfonden har Hele Landet udviklet et byggeprogram til et ambitiøst håndværkskollegium i Horsens.

 

Håndværkskollegiet skal være en hybrid mellem en højskole og et skolehjem for håndværksstuderende på Learnmark Horsens. Hele Landet har faciliteret en proces med håndværksstuderende, mestre og pionerer i håndværkerbranchen og vil følge byggeprocessen til dørs som faglige vogtere for BRFfondens vision om at ”skabe rammer for dem, der skaber rammer for os og for dem der kan og

vil”.

Et samarbejde med:

BRFfonden

Projektperiode:

2018 -

Nøgleord:

Bygherrerrådgivning

Konkurrenceledelse

Fokusgruppeinterviews

Kvalitativ analyse

Studierejse

Byggeprogram

Volumenstudier

Strategisk udvikling

Aktørinvolvering

Facilitering af workshops

Mere Liv &

Nye Traditioner

Realdania og Ikast-Brande Kommune har indgået en partnerskabsaftale, som ønsker at teste hvorvidt et ekstra økonomisk bidrag efter en 

områdefornyelse, kan forstærke brugen af de nye byrum og booste etableringen af nye selvbærende traditioner.

 

Vores erfaring er, at det betaler sig at investere kræfter i at skabe en glidende overgang fra projektudvikling og realisering til ibrugtagning. I Bording har man etableret en organisering og et fora, der skal gribe og

understøtte lokale initiativer - både mentalt og økonomisk. Vores opgave er at følge og støtte ibrugtagningen gennem en løbende og parallel evaluering af processen og partnerskabsaftalen.

Et samarbejde med:

Ikast-Brande Kommune

Realdania

Projektperiode:

2018 -

Nøgleord:

Strategisk udvikling

Aktørinvolvering

Facilitering af workshop

Evalueringsdesign

1:1 afprøvninger

Afvikling af events

Kommunikationsstrategi

Udviklingsplan

Områdefornyelse

for Ø. Bjerregrav og

O. Fussing

Øster Bjerregrav og Over Fussing er begge landsbyer, hvor foreningslivet og det lokale engagement blomstrer, trods affolkning og negative udviklingsspiraler, som præger store dele af det danske land. 

 

Områdefornyelsesprogrammet er resultatet af en proces, hvor samarbejde mellem borgere og forvaltning har fastsat rammerne om områdefornyelsen. Programmets formål var at definere indsatsområder og projekter samt at tydeliggøre værdien som skabes gennem områdefornyelsens helhedsorienterede og borgernære tilgang til byudvikling.

 

Projektet blev udarbejdet i tæt samarbejde med Randers Kommune.

Et samarbejde med:

Randers Kommune

Projektperiode:

2018

Nøgleord:

Strategisk udvikling

Aktørinvolvering

Facilitering af workshop

Evalueringsdesign

1:1 afprøvninger

Afvikling af events

Kommunikationsstrategi

Udviklingsplan

Udviklingsplan for

Odder bymidte

Odder vil være en ”rigtig by”, der kan opfylde borgernes hverdagsbehov for indkøb, oplevelser og byliv. Det er den på mange måder allerede, men der skal mere til, især i bymidten, hvis Odder også skal være en levende og attraktiv by i fremtiden. Odder har, ligesom mange andre mindre byer, udfordringer med at fastholde et varieret butiksudbud, tiltrække nye butikstyper og tilbud i bymidten og det er svært at holde liv i butikkerne og bymidtens byrum. Samtidig har byen mange uudnyttede potentialer for at styrke sin position som en rigtig levende hverdagsby.

 

Hele Landet har faciliteteret processen med en bred aktørinvolvering og udarbejdet en udviklingsplan for bymidten. Udviklingsplanen er blevet kvalificeret gennem en række strategiske afprøvninger, som Hele Landet har stået for at designe, opbygge og evaluere.  

Et samarbejde med:

Odder Kommune

Realdania

Studio Mockup

Projektperiode:

2018 - 2019

Nøgleord:

Strategisk udvikling

Aktørinvolvering

Facilitering af workshop

Evalueringsdesign

1:1 afprøvninger

Afvikling af events

Kommunikationsstrategi

Udviklingsplan

Udvikling af

Ejstrupholm bymidte

Ejstrupholm er en by, hvor foreningerne blomstrer og det lokale engagement dyrkes. Ikast-Brande Kommune er opmærksom på Ejstrupholm-borgernes handlekraft og lyst og ønskede at bakke dette op.

I samarbejde med Ikast-Brande Kommune har Hele Landet faciliteteret en levende og handlekraftig proces, hvor der er ikke var langt fra ide til

afprøvning. Det skaber god energi, at man er sammen om at skabe en forandring på kort tid. Processens resultater er blevet samlet i en udviklingsplan for Ejstrupholm Bymidte, der i fremtiden skal sikre en attraktiv udvikling på tværs af byen. Udviklingsplanen skal skabe fælles retning, som fremover kan fungere som byens samlende hovedgreb for fremtidige tiltag og projekter. Udviklingsplanen skal derudover bruges til at udarbejde en ny lokalplan, da den gamle lokalplan skal ophæves.

Et samarbejde med:

Ikast-Brande Kommune

Projektperiode:

2018

Nøgleord:

Strategisk udvikling

Aktørinvolvering

Facilitering af workshop

1:1 afprøvninger

Afvikling af events

Input til lokalplan

Strategisk byledelse

i Ebeltoft

Syddjurs Kommune skal klædes på til at indgå i mere tværgående samarbejder – både internt i kommunen samt eksternt med diverse byaktører. Hele Landet har faciliteret en udviklingsproces, som tager afsæt i Realdanias publikation ”Ledelse i Strategisk byudvikling”. Afsættet er blevet operationaliseret gennem konkrete værktøjer, metoder og etablering samt gentænkning af forummer og nye samarbejdsmodeller. 

Et samarbejde med:

Syddjurs Kommune

Projektperiode:

2018 - 2019

Nøgleord:

Facilitering af workshop

Udviklingsplan

Fondsstrategi

Strategisk udvikling

Aktørinvolvering

Bagsværd i

Social Balance

Bagsværd i social balance var et projekt mellem Gladsaxe Kommune, Boligselskabet DAB og GAB samt Realdania. Gladsaxe Kommunes vision var, at alle bydele skal være i social balance og at stedet man vokser op ikke i sig selv må være begrænsende for muligheden for at leve et selvstændigt, aktivt og ansvarligt liv.

 

Hele Landets opgave var at skabe og facilitere en åben, ligeværdig og

handlingsmotiverende proces i arbejdet med den strategiske udviklingsplan for Værebro Park og Bagsværd i Social Balance.

Et samarbejde med:

Gladsaxe Kommune

Boligselskabet DAB og GAB

Realdania

Projektperiode:

2017 - 2018

Nøgleord:

Strategisk udvikling

Aktørinvolvering

Facilitering af workshop

1:1 afprøvninger

Afvikling af events

Kommunikationsstrategi

Udviklingsplan

Grafisk design

Sorring Voel Landsbyklynge

Sorring Voel Landsbyklynge er med i Realdanias kampagne ”Landsbyklynger”. Landsbyklyngekampagnen er en model for landsbyudvikling, som skal understøtte samarbejder på tværs af landsbyer. Målet er at vise nye veje til, hvordan dette samarbejde kan skabe grundlag for det gode liv på landet.

I stedet for at hver landsby klarer sig selv og ser sig selv som en helhed, har man her muligheden for at træne sine samarbejdsevner og gå sammen om at få skabt forbedringer og nye tiltag til gavn for både den enkelte landsby og hele området.

 

Hele Landet var proceskonsulenter på Sorring Voel Landsbyklynge i det indledende arbejde.

 

Læs mere på www.landsbyklynger.dk

Et samarbejde med:

Silkeborg Kommune

Realdania

DGI

Lokale & Anlægsfonden

Projektperiode:

2017 - 2018

Nøgleord:

Afvikling af events

Kommunikationsstrategi

Grafisk design

Strategisk udvikling

Aktørinvolvering

Facilitering af workshop

Udviklingsplan for Naturby Gjern

Mange af Danmarks udsatte lokalsamfund ligger i smuk og sårbar natur og vi må forholde os aktivt til, hvilke rammebetingelser disse områder skal gives, så de har en reel mulighed for at skabe lokaludvikling 

gennem en kvalitativ udnyttelse af de stedbunde kvaliteter, som naturen og byens borgere og virksomheder rummer. Gjern bakker og ådal danner en hel unik ramme omkring Gjern by. Men som det ser ud i dag, er den svær at få øje på inde fra byen. 

 

Hele Landet har i samarbejde med lokale borgere og aktører udviklet en strategisk udviklingsplan for Naturby Gjern, som skal danne grobund for at naturen kommer helt ind i bymidten og får lov til at præge lokalsamfundet både fysisk og mentalt, til glæde for borgerne såvel som for plante og dyreliv. Udviklingsplanen for Gjern er et aktivt værktøj til at sikre fokus på kvalitet i landsbyudviklingen og samtidigt undgå stagnation.

Et samarbejde med:

Silkeborg Kommune

GAU ApS

Projektperiode:

2016 - 2018

Nøgleord:

Kunst

Matchmaking

Strategisk udvikling

Aktørinvolvering

Facilitering af workshop

1:1 afprøvninger

Afvikling af events

Udviklingsplan

Lær mere om vores
Lad os mødes